top of page

Szanowni Państwo,

 

Mając na uwadze fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), pragniemy poinformować Państwa, że Alton Job Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu z należytą starannością wypełnia wszystkie spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia, w sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych. 


W tym miejscu chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jako Administrator Państwa danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. W tym celu dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych stosownie do wytycznych RODO – zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym, proceduralnym, jak również (i przede wszystkim) na poziomie świadomościowym. 

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu - listownie na adres: Alton Job Sp. z o. o., ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 - 528 Wrocław lub mailowo e-mail: alton-job@wp.pl

 

Spółka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się listownie na adres: Alton Job Sp. z o. o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 - 528 Wrocław lub mailowo adres e-mail: alton-job@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Alton Job Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dyrekcyjnej 33B/U2, 50 – 528 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000587522, NIP: 8943069357, REGON: 36304268400000, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

 2.  Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Alton Job Sp. z o. o., ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 – 528 Wrocław,

  2. przez e-mail: alton-job@wp.pl.

 3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Alton Job Sp. z o. o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 – 528 Wrocław,

  2. przez e-mail: alton-job@wp.pl.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora
  w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne, podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Ma Pani/Pan również prawo do wycofania - w dowolnym momencie - wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Alton Job Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 - 528 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000587522, NIP: 8943069357, REGON: 36304268400000, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł

 2. Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Alton Job Sp. z o.o., ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 - 528 Wrocław,

  2. przez e-mail: alton-job@wp.pl

 3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Alton Job Sp. z o. o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   - ul. Dyrekcyjna 33B/U2, 50 – 528 Wrocław

  2. przez e-mail: alton-job@wp.pl

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej aplikacji, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie na podstawie zgody tj. na podstawie
  art. 6 ust. 1 litera a RODO.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora
  w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne, podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.

 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wycofania, w dowolnym momencie, wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 

bottom of page